AVG

Privacybeleid Tempioneer (AVG)

Tempioneer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoons- en bedrijfsgegevens. In dit privacybeleid geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met deze data.   Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoons- en bedrijfsgegevens. Tempioneer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


  Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 • – uw persoons- en bedrijfsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoons- en bedrijfsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • – verwerking van uw persoons- en bedrijfsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • – vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoons- en bedrijfsgegevens;
 • – passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoons- en bedrijfsgegevens gewaarborgd is;
 • – geen persoons- en bedrijfsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • – op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoons- en bedrijfsgegevens, u hier op wijzen en deze respecteren.

Als Tempioneer zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons- en bedrijfsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid hier vragen over hebt of contact met ons wilt opnemen kan dit via de contactgegevens op onze website.

Waarvoor verwerken wij contactgegevens

 • Uw persoons- en bedrijfsgegevens worden door Tempioneer verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
 •  Het aangaan van facuren, contracten en/of overeenkomsten;
 •   Het versturen van nieuwsbrieven


 • Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoons- en bedrijfsgegevens van u vragen:

 •  NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens (zakelijk)
 •   Telefoonnummer;
 •   E-mailadres;

 • Verstrekking aan derden

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij uitsluitend aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoons- en bedrijfsgegevens door aan andere partijen met wie we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoons- en bedrijfsgegevens te waarborgen.   Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

  Wij kunnen persoons- en bedrijfsgegevens alleen delen met derden als u ons hiervoor vooraf schriftelijk toestemming hebt gegeven. Wij verstrekken geen persoons- en bedrijfsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

  Bewaartermijn

  Tempioneer bewaart persoons- en bedrijfsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoons- en bedrijfsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 •  Fysieke toegangsbeveiliging
 • IT beveiliging (beveiligd computersysteem)
 • Actief informeren van werknemers.
 • Nieuwsbrieven

  U kunt u aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijf u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. We hebben algemene nieuwsbrieven. Wil u geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, dan kun u zich afmelden in de link onder iedere nieuwsbrief.

  Rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoons- en bedrijfsgegevens die we van u hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoons- en bedrijfsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoons- en bedrijfsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier met ons niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoons- en bedrijfsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

  Wilt U meer weten?

  Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten over ons privacybeleid en hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en die van anderen.